บุคลากรทีมงาน (ทีมนักวิชาการ)


image

รองศาสตราจารย์ ดร. พนม  คลี่ฉายา

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ทางดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อ การสื่อสารสุขภาพ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในโครงการ : ผู้อำนวยการโครงการ

E MAIL : Phnom.K@chula.ac.th

image
ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ศาสตราจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในโครงการ : ฝ่ายพัฒนาการสอนและคู่มือ
E MAIL : aimutchaw@gmail.com
image
ศาสตราจารย์ เมตตา  วิวัฒนานุกูล
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ระดับ A๒
อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในโครงการ : ฝ่ายกระตุ้นเครือข่าย ติดตาม และประเมินผล
E MAIL : Metta.V@chula.ac.th
image
ศาสตราจารย์ พัชนี  เชยจรรยา
ศาสตราจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งในโครงการ : ฝ่ายกระตุ้นเครือข่าย ติดตาม และประเมินผล
E MAIL : patchaneec@hotmail.com
image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  ธิอิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งในโครงการ : ฝ่ายงานเครือข่ายและกิจกรรม
E MAIL : pichit.t@chandra.ac.th
บุคลากรทีมงาน (ทีมสนับสนุน)
image
นายภาสกร ชาญจิราวดี
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายพัฒนาการสอนและคู่มือ
E MAIL : 
image

นายสุรชัย เลาคำ
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายพัฒนาการสอนและคู่มือ
E MAIL :

image
นางสาวชวิศา เชยจรรยา
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายกระตุ้นเครือข่าย ติดตาม และประเมินผล
E MAIL :
image

นางสาวสุพรรณี สมศรี
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายกระตุ้นเครือข่าย ติดตาม และประเมินผล
E MAIL : 

image
นางสาวกมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ
E MAIL : 
image
นายภาณุพงศ์ ศรีวิลาศ
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายงานเครือข่ายและกิจกรรม
E MAIL : Sriwilat@gmail.com
image
นางสาวชลธิชา ปรีดาวงศ์
ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ
E MAIL :
ทีมเครือข่ายสถาบันแกน
image
ภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  เรืองนภากุล
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
นายนิติพล ยืนยง
นายชลธิศ แก้วเป็ง
นายภูวไนย พึ่งศรี
image
ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา
นายเรวัฒน์ แสนแก้ว
นายรัฐธรรมนูญ ลุยทอง
นางสาวพินทุกรณ์ พุ่มเกิด
image

ภาคใต้ตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ จำเนียร
อาจารย์ปัญจพร เกื้อนุ้ย
นายสุทิวัส เสือพยัคฆ์
นางสาวณัฐนันท์ รัตนะ
นายณกฤษ อินทร์ทุ่ม

image
ภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.ชิดชนก  โชคสุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตย์ศิริ  ช่อเจี้ยง
นางสาวสุวิมล  บุรีกาญจน์
นางสาวศศิรา  ชูแจ่ม
นางสาวธิดารัตน์  ธรรมโชโต
image

ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ
นางสาวสาริศา  จุลจงกล
นางสาวอรจิรา  ชมเจริญ
นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล

image

ภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช
นางสาวพัทธนันท์ แก้วเข้ม
นางสาวรพีพร พูลสวัสดิ์
นางสาวณิชกานต์ ธรรมจง

image

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  สายสีสด
อาจารย์นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์
นายอรรฆพร ศรีวรมาศ
นางสาวพัชราภรณ์ จำปีทอง
นางสาววิไลลักษณ์ สุวรรณละ

image

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  บุญอาจ
อาจารย์ ดร.จีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์
นายวุฒิคุณ  วินิจบุตร
นายวายุภักดิ์ ศรีขันธ์
นางสาวจิราวดี สลักคำ

image

ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
อาจารย์ ดร.เอกบดินทร์  เกตุขาว
นางสาวกชพร เจิมปี
นางสาวดรุณี แก้วงามสอง
นางสาวศิลป์สุภา สวดประโคน

ทีมเครือข่ายสถาบันดำเนินการ
 
 ภาคเหนือตอนบน
image

มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์
อาจารย์ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์
นายณัฏฐ์ธนัญ ตนะทิพย์
นางสาววทิยาพร วงศ์ประสิทธิ์
นางสาวสวรรยา สอนเล็ก

image

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง
อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง
นางสาวดาวนภา
นายดนุพร อริยะกษาปณ์
นางสาวจินต์จุฑา หมื่นศรี

image

มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์ นันทพร ผลอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรภัทร กิตติวรากูล
นางสาวธิดารัตน์ ตุงคะบุรี
นางสาวศตกมล ขัดชมภู
นายศิโยณ เมืองมาคำ

image

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
มาสเตอร์ สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล
มิส จิดาภา ชัยสงคราม
นายสิรวิชญ์ ยาวุฑฒิ
นางสาวณัฏฐณิชา พละวุฒิโท
นางสาวกนกวรรณ ดีเเก้วเกษ

image

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
นายวรวิทย์  ใจบุญ
นายธนากร  สร้อยเสพ
นางสาวจิรัฐติกาล ปาระมีโชค
นายอธิคม  ไชยศรี  
นายวันเฉลิม  นาราศรี

image

โรงเรียนสันกำแพง
นายธีระยุทธ ไชยชนะ 
นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์
นางสาวฟ้าวณิชย์ สกนธ์ภัทรณัฐ
นายศุภกร วิเศษดอนหวาย
นางสาวณพัฐอร  ปันคำมูล

ภาคเหนือตอนล่าง
image

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
อาจารย์ทิพมาศ  กลทิพย์
อาจารย์ชูศิลป  ศรีสุข
นางสาวณัฐรวี ช่วยวัง
นางสาวโยถิกา คนทา
นางสาวปมัญญา อุดมศรี

image

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
อาจารย์มงคล  หู้โลหะ
อาจารย์ดวงตา อินทรประเสริฐ
นายธนกฤต วุ่นดี
นางสาวพลอยชมพู  คำบอนพิทักษ์
นางสาวนวิยา นิลเกษม

image

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อาจารย์วิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
อาจารย์ถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์
นายวรเมธ ธานี
นายยุทธกานต์ สาจุ้ย
นางสาวธัญนันท์ มาดี

image

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
อาจารย์ภัคคิณี จัยพงศ์
อาจารย์วิรัญชนา ประทักษ์
นายอาดู  (ไม่มีนามสกุล)
นายทักษิณ มั่นกิจ
นายอนันต์ยุทธ วิทยากร

image

โรงเรียนโกรกพระ
อาจารย์เจนจิรา ชมกุล
อาจารย์พลอยชมพู สอยเหลือง
นางสาวชลธิชา อินผดุง
นางสาวปฐมาวดี ภูสันต์
นางสาวอรวรรณ ทับเที่ยง

image

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
อาจารย์วีรนุช สนประเสริฐ

อาจารย์พัทธดนย์ ขอดเตชะ
นางสาววิชญาดา ศักดิ์ดี
นางสาว ศรัญพร ใจเต็ม
นายสัมฤทธิ์ พวงจำปี

ภาคใต้ตอนบน
image

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
นายธาดา ลิวากรณ์
นายนภันตร์ ทับยัง
นายสหัสวรรษ คล้ายสุบรรณ์

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท
นายภูวนาถ สุริยัน
นางสาวนุชจมาศ ฟองแก้ว
นายนฤเบศทร์ พลายชนะ

image

โรงเรียนจรัสพิชากร
ครูปิยะพัฒน์ รักษ์บางบูรณ์
นายวัชรินทร์ ไชยนุรักษ์
นายธีรพัฒน์ สุคนธเขตร์
นายสถาพร ราษดี
นายนพปฎล ประสาน

image

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครูเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
ครูภิรดี สุวรรณศรี
นางสาวเยาวภา ชาป่า
นายยศกร นินทศรี
นางสาวสุพัฒศรา  ชอบผล 

image

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครูคมสันติ คงเส้ง
ครูดวงพร แซ่แต้
นางสาวญานิกา เรืองรอง
นางสาวฐิติณัฐ กวดขันธ์
นางสาวพิชชาภา บุญวัน

image

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ครูสุนิสา เชาวลิต

คุณครูอนุชิต แก้วใสพร
นางสาวปิยะรัตน์ ทองแก้ว
นางสาวยศวรรณ ทองมณี
นางสาวธนวรรณ เต็มรักษ์ 

ภาคใต้ตอนล่าง
image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
อาจารย์บานเย็น  แซ่หลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์  แก้วนิลประเสริฐ
นางสาวนุชนาฎ  วิริยะภูรี
นางสาวสกาวรัตน์  ตุลาธน
นางสาววิไลลักษณ์  กาหยี

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี  มากอ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์  เต๊ะหละ
นายอัมรินทร์  สันตินิยมภักดี
นางสาวธนิษฐา  คชินทร์โรจน์
นายสหภาพ  ชุมเดชา

image

โรงเรียนสภาราชินี
นางเพชรรณา  บริพันธ์
นายวีระยุทธ์  นิลละออ
นางสาวอัญมณี  จันทสุวรรณ
นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว
นายกษิดิ์เดช  ทองเหลี่ยม

image

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพงศ์  โหดหมาน
นายสุนทร  ยี่สุ้น
นางสาวชนิกานต์  บุญจันทร์
นางสาวพิชญาภา  สังข์กาล
นางสาวนรีรัตน์  บุญประดับ
นายสรวิชญ์ จันทวดี

image

โรงเรียนแสงทองวิทยา
นางสาวอรพรรณ  เจริญสุข
นายเจษฎา  ประวาลปัทม์กุล
นายชวาทิก  ธรฤทธิ์
นายภัทรพล  กิจเจริญ
นายถิรชนม์  บุญชำนาญ

image

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
คุณวารีรัตน์  ภูมิธรรมรัตน์
คุณปรีดารัตน์  ซกสุริวงค์
นายจรณ์  ว่องประสิทธิกุล
นายถิรวัฒน์  พุฒนวล
นายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์

ภาคตะวันออก
image

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง
อาจารย์ ดร.เหมือนฝัน คงสมแสวง
นายพีระพล  ดวงใจ
นายเจษฎากร  สำมณี
นายธันยบูรณ์  วงษ์สมัคร

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ณฐ  สบายสุข
อาจารย์กุลรัตน์  มิตรอุปถัมภ์
นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล
นางสาวสิรินญา ภังคะญาณ
นายธรรมรัตน บุญน่วม

image

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
อาจารย์วัชรี   ดวงมณี
อาจารย์นภาพร วงค์เนียม
นางสาวจิดาภา ขมจริง
นางสาวรัตนาภรณ์ พึ่งพรหม
นางสาวสุปราณี  เกิดขาว

image

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
อาจารย์อุรชา แก้วโสนด
อาจารย์วโรชา ปรีชาบัณฑิต
นางสาวนุชจรินทร์  วันเนาว์
นางสาวภควดี  บุญชู
นางสาวอัญชนา กลิ่นนวล

image

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ว่าที่ร้อยตรีภาม พุฒิพรม
อาจารย์กฤตภาส กรคุณานนท์
นายยศวริส วงศ์ตันติสกุล
นายอำพล โล่ห์นารายณ์
น.ส.ปทิตตา อิทธิกิตติวรา

image

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
อาจารย์ธารทิพย์ อุปะไชย
อาจารย์หฤทัย ไชยวงค์
นายวรรธนัย คำฟู
นายชวัลวิทย์ อันทะสี
นางสาวสิริขวัญ จันขุน

ภาคตะวันตก
image

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์วาสิฏฐี สายสุดใจ
อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
นายศักดิ์สิทธิ์ จุลภักดี
นายธีรภัทร สงสาร
นางสาวจิราวรรณ ทิวงศ์

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรณัฏฐ์ ไค่นุ่นภา
นางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป
นายอำนาจ (ไม่มีนามสกุล)
นางสาวญาสุมินทร์ บัวจันทร์
นางสาวณัฐชยา กันภัย

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
นายศุภากรณ์ สีหานารถ
นายพิบูลย์ทรัพย์ ราศรี
นายรัฐชวีร์ รื่นเริงเดชาโชค

image

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
นายคมศักดิ์ ชาวตาก้อง
นายภูธนะ วงษ์บุญตรี
นายพรชัย ตันฮง
นายเทียนพิบูลย์ จันมา
นายชิษณุพงศ์ พุทธา

image

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
นายสิน อารยะจารุ
นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
นางสาวสุภัสสร สุดแก้ว
นางสาวอมรรัตน์ สุทธิโพธิ์
นางสาวสมใจ แพลอยมา

image

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา จิตรฉ่่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่าพร ขุนเนียม
นายโฆษิต ทองดี
นางสาวพรไรวินท์ มิสดีย์
นางสาวกชพร ดอนเพ็งไพร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
image

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์
อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน 
นายกฤษฎี  จวงจันทร์
นางสาวสุภัคศิริ  แก้วศรี
นางสาวจิราพร  พิมพาหนู

image

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาจารย์ธีรนันท์  ขันตี
อาจารย์วิจิตร  ศิริกิจ
นางสาวต้นหยก  งามพริ้ง
นายพลพรรธน์  บุญสรรค์
นางสาวคัทลียาพร  ยะพลหา

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร เริ่มศรี
อาจารย์นันธารา ธุลารัตน์
นางสาวฐิติมา แสนเสิก
นายอัครเดช ขันทีท้าว
นายการุณ นุชสองพี่น้อง

image

โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ์
นางสุพรพรรณ ภวะภูตานนท์
นายพงศธร ไชยรส
นายเทวราช ทองนอก
นายพรพิพัฒน์ มาละกุล

image

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายอลงกรณ์ สารีโท
นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ 
นายศตวรรษ โสภาพ
นายศราวุธ ทิพย์แสง
นางสาวกันต์ติญา ศรีฉายา

image

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
นางสาวรัตนา  หมู่โยธา
นางสาวภัทราภรณ์  เถื่อนทนนท์
นางสาวเกศินี เมธีกุล
นางสาวธนัญญา แท่นแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
image

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์เอมีลี่ เวสท์บรุค
อาจารย์ศิโรรัตน์ พลไชย
นางสาวดุสิตา บุญยงค์
นายอนาวิน ขำสวัสดิ์
นางสาวสุพัตรา สารธิมา

image

โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
นางพริ้มเพรา  ขจิตวิชยานุกูล
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
นายทศธรรม จุฑาเกตุ
นายณภัทร  ดอกพิกุล
นายปราชญ์ลาภ  พรมตาไก้

image

โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร
นางสาวอรวรรณ เครือคุณ
นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา
นายบวรชัย สร้อยสุวรรณ
นายศิรภพ  บุญเชิด
นางสาวจิราวรรณ  แสนจันทร์

image

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
นายสุริยา สินชุม
นางเกศินี ทองสรรค์
นายวรรณ ศรีนวล
นางสาววีณัฎธิตา จันอำภา
นางสาวพรรณิภา อ่อนรัตน์

image

โรงเรียนวิจิตราพิทยา
นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์
นายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร
นายกันตภณ ละครพล
นายภูวดล มุ่งหมาย
นายดุริยภัทร ปทุมบาล
นายธีรภัทร ศรีใส

image

โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
นางกนิษฐา ลุนพรหม
นางสาวนภาพร ชนะชัย
นางสาวอันดา ณะจันทร์
นางสาวอุมาพร จริตรัมย์
นางสาวดารารัตน์ จันดีปุน

ภาคกลาง
image

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปลัดสรวิชญ์  อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
พระมหาประยูร  โชติวโร,ดร.
พระณัฏฐกวี ปิยธมฺโม
พระเสกสรร  ปญฺญาโชโต
พระวิชาญ อติภทฺโท

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
อาจารย์สิริมณฑ์ พึ่งสังวาลย์
นางสาวธัญชนก คุ้มกุดขมิ้น
นางสาวอิสริยา ดิษฐปาน 
นางสาวแก้วใจ สุพรรณรัตน์

image

มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชญา สกุณา
นายอาณัฐชา วรรณวิจิตร
นายศุภณัฏฐ์ รักมิตรศิริพร
นางสาวเมธาพร วีระประจักษ์

image

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
นายชาตรี  ต่ายจันทร์
นางสาวรุ่งทิวา  กาฬภักดี
นางสาววราภรณ์  คนชัยภูมิ
นายหงษ์สุพรรณ  ขันตี
นางสาวสุชาวดี  เปรมจิตต์

image

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
นายพรชัย  กสิกรรม
นางสาวอทิตยา  สุ่มพ่วง
นางสาวสุภัสสร กองฤทธิ์
นางสาวภควดี พ่วงจาด
นายบุญฤทธิ์ อาจหาญ

image

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
นายศุภวัฒน์  แย้มฉวาก
นางสาวปิยธิดา พัฒนชัย
นางสาวสุทธิกานต์ พฤทธิสาริกร
นายภัคพล สุขสม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้